Regulamin

 

 

REGULAMIN SŁUCHACZA-CZŁONKA STOWARZYSZENIA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM


1. Słuchaczem Stowarzyszenia UTW w Piotrkowie Tryb. może zostać każda osoba w wieku 50+, która pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć dalszego osobistego rozwoju.  

2. Kandydat na słuchacza UTW zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji członkowskiej, wniesienia jednorazowej opłaty tzw. wpisowego oraz rocznej składki członkowskiej, których wysokość ustalana jest  uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

3. Każdy słuchacz otrzymuje legitymację, która wraz z aktualnym wpisem o zapłacie składki członkowskiej, jest dokumentem potwierdzającym jego członkostwo w Stowarzyszeniu oraz dającącym pełnię praw członkowskich.

4. Każdy słuchacz jest uprawniony do uczestnictwa w wykładach, wycieczkach, imprezach o różnym charakterze (spektakle teatralne, spotkanie wigilijne, piknik integracyjny itp. ) oraz w wybranych zajęciach dodatkowych (zajęcia sportowe, koła zainteresowań) znajdujących się w ofercie UTW. Wykłady są nieodpłatne, natomiast część zajęć dodatkowych UTW jest odpłatna . Warunkiem rozpoczęcia płatnych zajęć dodatkowych z oferty UTW jest zgłoszenie się minimum 10 chętnych osób.  

5. Każdy słuchacz może zainicjować powstanie nowego koła zainteresowań o profilu, którego dotychczas nie było w ofercie UTW.

6. Każdy słuchacz korzystać może z dofinansowania zajęć dodatkowych, wycieczek oraz imprez na zasadach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

7. Zapisy na wycieczki i imprezy organizowane w ramach działalności Stowarzyszenia wymagają okazania aktualnej legitymacji członkowskiej.

8. Obowiązkiem słuchacza jest terminowe wpłacanie rocznej składki członkowskiej oraz za wybrane zajęcia dodatkowe.

9. Stowarzyszenie UTW nie zwraca wniesionych opłat za niewykorzystane, wcześniej opłacone przez słuchacza, zajęcia dodatkowe.

10. Stowarzyszenie UTW nie zwraca składki członkowskiej słuchaczowi, który zrezygnuje z członkostwa w UTW w czasie trwania roku akademickiego.

11. Każdy słuchacz UTW zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa, odpowiednio do swoich możliwości, w dobrowolnej i nieodpłatnej pracy na rzecz UTW.Regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu UTW nr 10/2016 z dnia 30.05.2016 r.