Regulamin Imprez

 

 

REGULAMIN
uczestnictwa członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim w wycieczkach i imprezach

 

 

1. Plany wycieczek turystycznych i imprez w danym roku akademickim są podawane do wiadomości słuchaczy najpóźniej w marcu na dany rok kalendarzowy. Informacja umieszczana jest w Biuletynie UTW oraz w gablocie ogłoszeniowej UTW.

2. Informacja zawiera; termin, trasę, tytuł imprezy oraz osobę do kontaktu.

3. Ustalony termin zapisów na wycieczkę i imprezę /data i godzina rozpoczęcia zapisów oraz koszt wycieczki lub imprezy/ podawane są przed wykładami i w gablocie UTW.

4. Przy zapisie należy okazać się aktualną legitymacją członka Stowarzyszenia oraz dokonać wpłaty w pełnej wysokości ustalonej przez Zarząd i podanej jak w pkt.3.

5. W przypadku  gdy liczba chętnych przekracza planowaną liczbę uczestników tworzona jest „Lista rezerwowa”.

6. W terminie 14 dni przed planowanym terminem Zarząd może odwołać wycieczkę lub imprezę, jeżeli ilość chętnych jest poniżej 50% zaplanowanych miejsc lub innych niezależnych od UTW powodów. W tym wypadku wpłacone opłaty są zwracane w 100%.

7. W przypadku braku kompletu członków UTW na 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zarząd może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w wycieczce lub imprezie, za pełną opłatą, członków rodzin i instytucji współpracujących z UTW.

8. Termin wyjazdu na wycieczkę /data, godzina, miejsce zbiórki/ podawane są najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem. Podana godzina zbiórki jest godziną odjazdu.

9. Rezygnacja z wycieczki wymaga pisemnego oświadczenia najpóźniej na 14  dni przed terminem wycieczki bądź imprezy.

10. W przypadku złożonej rezygnacji w terminie i sposób jak w pkt.9 następuje:


- zwrot kosztów wycieczki w wysokości 100% dokonanej wpłaty,

- w innych przypadkach złożonych rezygnacji, wysokość zwrotu wynosi 75% dokonanej wpłaty. Kwota ta może zostać pomniejszona o poniesione wcześniej przez UTW koszty wycieczki bądź imprezy.

- w przypadkach losowych, osoba rezygnująca składa na piśmie rezygnację, która zawiera udokumentowany powód. Wówczas następuje zwrot dokonanej wpłaty, pomniejszonej o poniesione wcześniej przez UTW koszty wycieczki bądź imprezy.

 

11. Wypłata opłat, o których mowa w pkt.10 tiret 2 i 3  następuje po rozliczeniu kosztów wycieczki bądź imprezy.

12. Na miejsce osoby rezygnującej, w pierwszej kolejności zostaje wpisana osoba z listy rezerwowej. W przypadku braku listy rezerwowej, na miejsce opłacone zostanie wpisany członek UTW wskazany przez rezygnującego lub osoba jak w pkt.7.

13. Na wycieczki i imprezy dla członków posiadających orzeczenia o niepełnosprawności i dofinansowane przez PEFRON mogą obowiązywać dodatkowe zasady.


 

Regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu UTW nr 9/2016 z dnia 16 maja 2016 r.