Statut

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
w Piotrkowie TrybunalskimRozdział I
Postanowienia  ogólne

 

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim w dalszych postanowieniach statutu zwane stowarzyszeniem.

§2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Piotrków Trybunalski, terenem działania jest województwo łódzkie, terytorium RP oraz poza granicami kraju w ramach statutowych uprawnień.

§3. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną osób fizycznych, działającą dla realizacji i propagowania aktywności życiowej osób dojrzałych i starszych oraz przyczyniająca się do wszechstronnego rozwoju człowieka.

§4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U.Nr 20 z 1989r. poz.104 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu.

§5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodniez obowiązującymi przepisami.

§6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

§8. Celem Stowarzyszenia jest:
• angażowanie wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywności fizycznej i intelektualnej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań,
•  promocja i popieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
•  propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz dobrych obyczajów.

§9. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
•  wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki,
•  zajęcia w sekcjach zainteresowań,
•  lektoraty języków obcych,
•  praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji, szczególnie dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
•  organizowanie  wykładów, spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
•  współpracę z wszystkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
•  działalność informacyjną i wydawniczą,
•  inne działania realizujące cele statutowe.

§10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki


§11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§12. Stowarzyszenie posiada członków:
•  zwyczajnych
•  wspierających
•  honorowych

§13. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletni obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia w momencie jego zarejestrowania.

§14. Członkiem zwyczajnym staje się osoba po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§16. Członkiem wspierającym staje się osoba po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

§17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie członków wręczając dyplom członka honorowego.

§18. Członkowie zwyczajni mają prawo:
•  biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
•  korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
•  udziału we wszystkich zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
•  zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
•  przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
•  brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
•  regularnego opłacania składek.

§20. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§22. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§23. Utrata członkostwa następuje na skutek:
•  pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
•  wykluczenia przez Zarząd ( z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, permanentnego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, z powodu niepłacenia składek , na pisemny wniosek 10% członków Stowarzyszenia,
•  śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.

§24. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków w terminie 30 dni od daty uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Organizacja i władze Stowarzyszenia


§25. Władzami Stowarzyszenia są:
•  Walne Zgromadzenie Członków
•  Zarząd
•  Komisja Rewizyjna

§26.
1. Kadencja organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
2. Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę funkcje pełnić przez dowolną ilość kadencji.
3. Pierwsza kadencja trwa 1 rok od dnia rejestracji Stowarzyszenia.

§27. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§28. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
•  z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
•  z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§29. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
1) Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków, co 3 lata.
2) Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków, raz w roku.
3) Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne Członków, w miarę potrzeb lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4) O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed zwołaniem zgromadzenia, poprzez - wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia, oraz zamieszczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia.
5) Walne Zgromadzenie Członków wybiera Prezydium zgromadzenia i zatwierdza porządek obrad.   
6) Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie zwołania zgromadzenia i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Zgromadzenia.
7) Uchwały dotyczące zmian statutu i likwidacji Stowarzyszenia wymagają większości co najmniej 2/3 głosów obecnych.

§30. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
•  określenie  głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
•  uchwalenie zmian statutu,
•  wybór i odwoływanie: Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
•  udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
•  podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
•  uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
•  uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
•  rozpatrywanie wniosków, postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
•  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
•  rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał.

§31. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia. Zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Osobami uprawnionymi do reprezentowania  Zarządu są: prezes i wiceprezesi.

§32. Zarząd składa się z prezesa, 3 wiceprezesów, skarbnika, sekretarza i jednego członka.

§33. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

§34. Do kompetencji Zarządu należy:
•  Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
• kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminem oraz  uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
•  uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, finansowej i budżetu,
•  organizacja biura Stowarzyszenia,
•  prowadzenie gospodarki finansowo- majątkowej,
•  kontrolowanie i prowadzenie listy członków,
•  przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
•  występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
•  zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
• podpisywanie dokumentów odpowiedzialności materialnej przez Prezesa z jednym członkiem Zarządu, lub dwóch upoważnionych członków Zarządu pod nieobecność Prezesa.

§35. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z przeprowadzanych kontroli nie rzadziej niż raz w roku.

§36. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.

§37. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
•  kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
•  przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli pracy Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej w zakresie legalności, rzetelności i celowości przyjętych zadań,
•  przedstawienie Zarządowi wniosków pokontrolnych,
•  prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
• składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§38. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

 

Rozdział V
Majątek i Fundusze


§39. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
•  ze składek członkowskich,
•  z subwencji, dotacji, darowizn, spadków, zapisów,
•  dochodów z własnej działalności statutowej,
•  dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
•  innych dochodów niestałych.

§40. Wszelkie środki pieniężne przechowuje się na rachunku bankowym lub w kasie Stowarzyszenia . Wysokość pogotowia kasowego ustala Zarząd Stowarzyszenia.
§41. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§42. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§43. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa oraz wytypowanych przez zarząd członka Zarządu.

 

Rozdział VI
Postanowienia Końcowe

§44. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (tj. 2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.