Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Historia

Inauguracja pierwszego roku akademickiego 2006/2007odbyła się w dniu 25 października z udziałem władz miasta oraz przedstawicieli wyższych uczelni działających na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Działalność merytoryczna UTW obejmowała organizowanie wykładów odbywających się cyklicznie co 2 tygodnie o szerokim wachlarzu tematycznym. W ramach zajęć fakultatywnych zorganizowano sekcję turystyczną, kulturalną, lektorat z języka angielskiego oraz sportowo rekreacyjną: aerobik wodny i pilates. Z uwagi na zapotrzebowanie słuchaczy zorganizowany został kurs komputerowy.
Ważnym wydarzeniem było powołanie Rady Naukowej Uniwersytetu. Jego skład stanowią przedstawiciele uczelni działających na terenie miasta oraz przedstawiciel Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Posiadanie Rady Naukowej jest jednym z warunków akredytacji UTW. Zadaniem Rady jest czuwanie nad zabezpieczeniem odpowiedniego poziomu merytorycznego wykładów.

Poza organizowaniem działalności merytorycznej Zarząd UTW doskonalił sposób obsługi słuchaczy, czynił starania o zdobycie dodatkowych środków finansowych, nawiązywał kontakty z wieloma instytucjami i osobami fizycznymi, brał udział w szkoleniach i konferencjach.

W grudniu 2006 r. Prezydent Piotrkowa ogłosił konkurs przygotowujący do jubileuszu 800-ecia miasta. Zarząd uznał, że pomimo krótkiej działalności UTW ma osiągnięcia. Dwie słuchaczki Janina Franczak-Kujawska i Anna Jakubczak opracowały stosowny wniosek. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu UTW przyznano I miejsce za wprowadzenie nowej formuły spędzania wolnego czasu przez osoby, których aktywność zawodowa kończy się, a zapotrzebowanie na realizację osobistych i społecznych aspiracji jest wciąż wysokie. Z rąk Prezydenta Krzysztofa Chojniaka otrzymaliśmy okolicznościową statuetkę.

W dniu 16.04.2007 r. odbyło się Walne Zgromadzenie podczas którego do Zarządu weszły: Janina Franczak-Kujawska – wiceprezes ds. programowo–prawnych i Anna Jakubczak – wiceprezes ds. finansowych.
Ponadto spełniony został kolejny warunek akredytacji, a mianowicie wybrano Radę Słuchaczy w składzie: Daniel Woszczek, Anna Wagner, Elżbieta Rudna, Jan Michalak, Beata Jagócka i Barbara Góral. Przewodniczącym został Daniel Woszczek.
W ramach udziału w konferencjach wyjeżdżały: Janina Franczak-Kujawska i Anna Jakubczak do Sejmu RP na zaproszenie Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Bogusława Szczegielniak na Krajową Konferencję Fundacji Polsko Amerykańskiej Wolność przy Uniwersytecie Jagiellońskim.

Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 odbyła się 3.10.2007 r. i uświetniona została wykładem piotrkowskiego malarza J. Korczaka Ziółkowskiego.
Zarząd UTW podtrzymał tradycję organizowania wykładów w cyklu 2-tygodniowym. W ramach działalności fakultatywnej oprócz dotychczasowych sekcji rozpoczęły swoje funkcjonowanie sekcja plastyczna pod kierunkiem instruktora Pani Magdaleny Olszewskiej, sekcja literacka pod kierunkiem naszej słuchaczki Pani Marii Stolarskiej oraz sekcja Nordik Walking.
W I kwartale roku 2008 Wiceprezes ds. finansowych Anna Jakubczak opracowała wniosek o dofinansowanie działalności UTW na konkurs ogłoszony przez Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Przyznano nam środki w kwocie 20 tys. zł. na realizację podstawowych celów Uniwersytetu. Ponadto słuchacze Daniel Woszczek i Barbara Drużbicka opracowali wniosek do Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolność na realizację projektu „Senior aktywny uczestnik i współtwórca życia kulturalnego w integracji z pokoleniem wnuków”. Wniosek został zaakceptowany i naszemu UTW przyznano grant w kwocie 8000 zł. Realizacja grantu była możliwa dzięki zaangażowaniu grupy naszych słuchaczy, m.in. B. Drużbickiej, R. Lesińskiej, J. Drożdżał, Cz. Wawak, J. Nożownik.
W dniu 5.03.2008 r. odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie, na którym poinformowano o rezygnacji z pełnionych funkcji przez Prezesa Ewę Miśkiewicz i Wiceprezesa Janinę Franczak-Kujawską. W wyniku głosowania do Zarządu UTW weszły następujące osoby: Róża Lesińska – Prezes i Elżbieta Wiśniewska – Wiceprezes.
Na zakończenie roku akademickiego odbył się piknik, a w grudniu spotkanie opłatkowe.

Rok akademicki 2008/2009 rozpoczął się 8.10.2008 r. wykładem Prezydenta Krzysztofa Chojniaka. Działalność merytoryczna i fakultatywna prowadzona była na zasadach wypracowanych w roku ubiegłym. Finansowo wspierały ją środki w kwocie 20 tys. zł. uzyskane przez Zarząd od Urzędu Miasta.

Kolejny rok akademicki 2009/2010 rozpoczął się 30.09.2009 r. wykładem inauguracyjnym Małgorzaty Kociniakdyr. Euro- Centrum o/ Piotrków Tryb. na temat korzystania ze środków Unii Europejskiej. Dotychczasowa działalność statutowa rozszerzona została o sekcję psychologiczną i fotograficzną oraz kabaret ”Trzeciaki”.
W dniu 10.03.2010 r. odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze. Dotychczasowy Zarząd uzyskał absolutorium. Wybrano nowy Zarząd w składzie: Janina Franczak-Kujawska – prezes, Anna Jakubczak – wiceprezes ds. finansowych, Bogusława Szczegielniak – wiceprezes ds. turystyki i sportu, Róża Lesińska – wiceprezes ds. programowych, Alicja Petruzela – skarbnik, Teresa Kulik – sekretarz, Barbara Sakowicz Zyśk – członek zarządu.
W ramach współpracy z organizacjami zewnętrznymi nawiązaliśmy kontakty z Muzeum i Biblioteką, gdzie odbywają się ciekawe wykłady i spotkania okolicznościowe oraz z OSiR, z którym uczestniczymy wspólnie w rajdach nordik walking. Ponadto w ramach integracji środowiskowej współpracujemy z RadąOsiedla Belzacka organizując wspólnie rajdy i spotkania opłatkowe.
Z inicjatywy Prezesa Janiny Franczak-Kujawskiej pierwszy raz słuchacze uczestniczyli w juwenaliach wspólnie ze studentami UJK oraz w powiatowej Nocy Świętojańskiej.

Rok akademicki 2010/2011 rozpoczął się 29.09.2010 r. wykładem Prezydenta Krzysztofa Chojniaka. Zakładamy dalszy rozwój sekcji o sekcję rowerową i chór.
W karnawale 2011 r. planujemy zorganizować I spotkanie karnawałowe słuchaczy UTW.
Działalność UTW uwieczniana jest systematycznie w pięknie prowadzonej kronice, najpierw przez Beatę Jagócką i Czesława Kuźniaka, a obecnie przez Elżbietę Wiśniewską.
W okresie 5 lat działalności liczba słuchaczy wzrosła do około 220 osób. Z naszych statystyk wynika, że roczna fluktuacja wynosi około 50 osób.
Prowadzenie działalności dla tak licznego grona słuchaczy wymaga dużego zaangażowania oraz niezwykłej pasji społecznikowskiej poszczególnych członków Zarządu.

Opracowały:
Bogusława Szczegielniak

Anna Jakubczak

21.05.2011r. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Tryb. uroczyście obchodziło jubileusz 5-lecia swojego istnienia. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przyjaciele UTW: Władze Miasta, Władze Powiatu, Przedstawiciele ościennych UTW, MOK. Gratulacje złożyli także przedstawiciele Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – dr hab. Maria Pilch oraz nasz opiekun naukowy z ramienia UJK – prof. Andrzej Felchner. W trakcie imprezy wykład wygłosił ówczesny dyrektor Muzeum w Piotrkowie Tryb. Marcin Gąsior. Było to wprowadzenie do prezentacji nagrania widowiska historycznego pt. „Kmicic Europy, czyli sąd nad Krzysztofem Arciszewskim”, którego inscenizację można było obejrzeć na żywo w dniu 25.09.2010 r. na piotrkowskim rynku. Część artystyczną jubileuszu zapewniły występy kabaretu „Trzeciaki”, duetu muzycznego ( Anastazja Wilczkowska i Rafał Wieczorek) oraz „Ludowej Biesiady” z Czarnocina. Bardzo miła pamiątką Jubileuszu 5-lecia UTW jest wydawnictwo okolicznościowe „5 lat UTW w Piotrkowie Tryb.”. Kolorowy magazyn poświecony całokształtowi działalności UTW uświetniony zdjęciami wykonanymi przez słuchaczy, tekstami liderów grup zajęciowych oraz aforyzmami naszej koleżanki (dziś św. pamięci) Janiny Nożownik, zredagowali edytorsko: Barbara Drużbicka i Stanisław Jakubczak. Barwna okładka powstała dzięki Elżbiecie Wiśniewskiej.

Następne lata działalności UTW to kontynuacja różnych przedsięwzięć, ich doskonalenie oraz rozwój kierunków działalności. Rada Słuchaczy przeprowadza każdego roku akademickiego ankietę tak, aby wnioski z niej wynikające miały wpływ na dobór np. tematyki wykładów, kierunków i tras wycieczek jedno i wielodniowych. Najbardziej interesujące słuchaczy dziedziny wiedzy to historia oraz medycyna. W latach 2011-2015 wysłuchaliśmy wykładów (wybór przypadkowy; dokładną i całościową informację o tematyce prelekcji z ostatniego 5-lecia znaleźć można na stronie internetowej UTW w zakładce Biuletyn):


HISTORIA


– „Bitwa Warszawska – fakty i mity” ( prof. Zygmunt Matuszak)
– „Historia kultury i literatury starożytnej Grecji” (mgr Ewa Kopeć)
– „Historia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Piotrkowie” (pastor Wiesław Żydel)
– „Historia kultury i literatury starożytnego Rzymu część I i II” (mgr Ewa Kopeć)
– „Znakomite rody szlacheckie na ziemi piotrkowskiej” (dr Aleksy Piasta)
– „Pochodzenie nazwisk znanych piotrkowian” (dr Lidia Pacan-Bonarek)
– „Generał Montgomery a sprawa polska” (dr Tomasz Matuszak)
– „Powstanie styczniowe 1863 w literaturze i dokumencie” (mgr Maciej Hubka)
– „O zwierzyńcu bizantyjskim słów kilka” (dr Janusz Budzyński)
– „Caryca Aleksandra Fiodorowna” (dr Janusz Budzyński)
– „Sposoby określania dat w starożytności i średniowieczu” (prof. A. Baran-Kozłowska)
– „Z czego śmiali się Polacy w II połowie XIX wieku” (dr Maria Obrusznik-Partyka)
– „Crimen – rzecz o Trybunale Koronnym, deputatach i palestrantach” (dr Tomasz Matuszak)
– „Jak kobiety rządziły Bizancjum” (dr Jacek Bonarek)
– „Kultura żydowska w Piotrkowie” (mgr Beata Hałaczkiewicz)
– „Widelec i wino w proszku” (dr Jacek Bonarek)
– „Legiony w Piotrkowie” ( mgr Paweł Kędra)


MEDYCYNA

– „Akupunktura – czy jest skuteczna” (dr Leszek Kmieciak)
– „Jak mikroby rządzą światem” (dr Anna Kraczkiewicz-Dowjat)
– „Nasze i nie tylko nasze zęby 50+” (lek. dent. Monika Cecotka)
– „Wróg publiczny nr 1. Choroby weneryczne w latach I wojny światowej” (dr Aleksy Piasta)
– „Zdrowy ekologiczny dom” (dr Jadwiga Szymczyk)
– „Endokrynologia po 50+” (dr Ewa Karzewnik)
– „Profilaktyka zdrowotna osób dojrzałych” (dr Magdalena Kwiecińska)
– „Suplementy diety – korzystne czy szkodliwe dla zdrowia” (mgr Anna Bukowska-Woźna)
– „Stres i radzenie sobie z nim” (dr Martyna Kaflik-Pieróg)

Słuchacze UTW – miłośnicy literatury z zainteresowaniem słuchali wykładów monograficznych:

– „Kraszewski znany i nieznany” (dr Maria Obrusznik-Partyka)
– „Życie a literatura – Eliza Orzeszkowa” (dr Maria Obrusznik-Partyka)
– „Miłość w listach Broniewskiego do żon i kochanek” (dr Violetta Bojda)
– „Rok 2013 rokiem Juliana Tuwima” (dr Jadwiga Szymczyk)
– „Zygmunta Krasińskego łudzenie despoty. Poeta i car Mikołaj I” (prof. Bogusław Mucha)
– „Klątwa w twórczości Juliusza Słowackiego” (dr Pelagia Bojko)
– „Życie i twórczość Konstantego Ildefonsa Gałczyńskego (dr Jadwiga Szymczyk)

Bardzo dobrze przyjęto dwa wykłady fotografa Tomasza Lenarczyka, połączone z prezentacją zdjęć: „Lofoty – kraina wysp i mgieł” oraz „Piotrków i okolice w obiektywie”. Cenne były wskazówki techniczne dotyczące wykonywania zdjęć, jakich przy okazji p. Tomasz udzielał naszym słuchaczom.

Były również wykłady, których tematyka przekłada się na życie słuchaczy – seniorów, dając wiedzę przydatną w praktyce:

– „Motywacja a kariera życiowa” (mgr Jadwiga Kropidłowska)
– „Tajemnice filozofii – problem wolności” (mgr Igor Nowikow)
– „Tajemnice filozofii – problemy duszy” (mgr Igor Nowikow)
– „Tajemnice filozofii – problem Boga” (mgr Igor Nowikow)
– „Spadkobranie – podatkowe następstwa” (dr Ziemowit Kukulski)
– „Stereotypy wokół ludzi starszych” (dr Katarzyna Gal)
– „Znaczenie rodziny w życiu osób starszych” (dr Katarzyna Gal)
– „Spadki i testamenty” (notariusz Małgorzata Kowalczyk)
– „Pierwsza pomoc przedmedyczna” (ratownik med. Robert Szulc)
– „Zagrożenia i różne metody działania sprawców oszustw” (Artur Szczegielniak z Policji)

Każda inauguracja nowego roku akademickiego to okazja do wysłuchania interesującego wykładu, np.:

– rok 2012/2013 – „Wojsko polskie w miniaturze” dr Marka Dudkiewicza
– rok 2013/2014 – „Seniorzy w unii Europejskiej” mgr Agaty Rokseli
– rok 2014/2015 – „Z przeszłości Trybunalskiego Grodu” prof. Andrzeja Felchnera


Odbyliśmy również spotkanie z eurodeputowanym p. Jackiem Saryusz-Wolskim, który w dniu 29.03.2014r. wygłosił referat „Wyzwania dla Unii europejskiej i Parlamentu Europejskiego na przełomie kadencji”

Duże uznanie zdobył cykl wykładów „Spotkania ze sztuką” – prowadzony przez naszą koleżankę Elżbietę Delong – emerytowanego historyka sztuki. (wykład „Życie i twórczość Henryka Siemiradzkiego” w dniu 15.05.2013r., wykład „Boże Narodzenie w sztuce” w dniu 11.12.2013r., wykład „Sztuka Młodej Polski” w dniu 21.05.2014r.).

Z przyjemnością wzięliśmy udział w warsztatach prowadzonych przez profesjonalną wizażystkę (styczeń 2012) oraz kosmetyczkę (styczeń 2013) w ramach projektu „Studium piękna osób 50+”

W marcu 2012 słuchacze UTW odwiedzili piotrkowską cerkiew – dzięki życzliwości księdza Jana Jakimiuka zwiedzili zabytek oraz wysłuchali historii z nim związanej.

Nasi słuchacze uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Bibliotekę Miejską („Co w prasie piszczy”),a także przez Archiwum Miejskie („Tajemnice Archiwum”).

Na stałe do kalendarza imprez corocznych wpisały się: spotkanie opłatkowe, bal karnawałowy, piknik integracyjny „Pod lipami”, udział w Olimpiadzie Seniorów w Łazach. Bardzo spodobała się słuchaczom kolejna inicjatywa Zarządu, aby do tego kalendarza dopisać obchody Dnia Kobiet oraz zabawę „andrzejkową”. Stosunkowo nową comiesięczną imprezę kulturalną stanowią poniedziałkowe spotkania słuchaczy na wybranym seansie filmowym w kinie Helios. Dzięki porozumieniu z właścicielem kina nasi słuchacze korzystają z biletów ulgowych. Raz w semestrze wejście do kina jest bezpłatne.

Dla celów popularyzacji naszego Stowarzyszenia z inicjatywy Janiny Franczak-Kujawskiej został opracowany folder krótko przedstawiający naszą działalność oraz dane kontaktowe UTW. Wydawnictwo to powstało dzięki zaangażowaniu i pracy Marii Krawiec-Hińczy oraz Stanisława Jakubczaka.
Na każdy semestr roku akademickiego Zarząd UTW przygotowuje Biuletyn. W ostatnim pięcioleciu redagowali go: Różą Lesińska, Stanisław Jakubczak, a od niedawna Winston Kłodos. Do współpracy w tworzeniu Biuletynu powołano Komitet Redakcyjny w składzie: Krystyna Marciniak, Maria Krawiec-Hińcza i Jolanta Łukasik. Nasze wydawnictwo zawiera kalendarz spotkań na wykładach, podstawowe informacje o planowanych imprezach, ważne ogłoszenia oraz wybraną twórczość słuchaczy. Biuletyn przeszedł ewolucyjną drogę od chwili powstania – z edycji czterech stron jedynie w kolorach czarno-białym stał się pełnokolorowym kilkustronicowym wydawnictwem.

Bardzo atrakcyjne dla UTW są rokroczne wyjazdy na Olimpiadę Seniorów „Trzeci Wiek na Start” w Łazach. Nasi słuchacze startują z sukcesami w kilku konkurencjach. Osiągamy coraz lepsze wyniki. Podczas VI Olimpiady Seniorów (maj 2014) nasza koleżanka p. Zofia Winkiel zdobyła złoty medal, zaś cała piotrkowska drużyna zajęła 10 miejsce na 46 biorących udział w zawodach drużyn. W kolejnej Olimpiadzie w 2015 roku po złoty medal w strzelaniu z karabinka pneumatycznego sięgnęła Helena Starostka. Srebrne medale w biegach kobiet zdobyły: Zofia Winkiel (60m) i Lucyna Strychacz (200m). Brązowe medale w biegach mężczyzn zdobyli: Winston Kłodos (60m) oraz Ryszard Broniszewski (200m). Jesteśmy dumni ze sportowych osiągnięć naszych słuchaczy.

Przy UTW działają koła zainteresowań: lektorat języka angielskiego, koło historyczne, koło miłośników podróży, koło nordic walking, koło fotopasjonatów (zaawansowanych fotografików), koło fotograficzne dla początkujących, koło miłośników książki, które jednocześnie dba o rozrastającą się bibliotekę UTW, koło sportowe (przygotowujące do Olimpiady Seniorów) oraz koło turystyczno-rowerowe. Powstały one wraz z zawiązaniem się UTW; ich obecna działalność to kontynuacja. Od niedawna działa koło miłośników tenisa stołowego oraz koło kulinarne.

Słuchacze UTW chętnie korzystają z jedno- i wielodniowych wycieczek sprawnie organizowanych przez Bogusławę Szczegielniak i Ewę Jabłońską. Ewa Jabłońska, pisząc do PEFRON wnioski dotacyjne, pozyskuje dodatkowe środki finansowe na imprezy (także wycieczki) organizowane dla słuchaczy UTW z orzeczoną niepełnosprawnością. W uznaniu tej pracy uzyskała nominację w konkursie „Wolontariusz roku 2014”.


W okresie 2012-2015 zorganizowano:

Wycieczki jednodniowe:

– Jasna Góra + Sanktuarium w Gidlach,
– Zabytki Kalisza + zamek w Gołuchowie,
– Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego + Sejm (spotkanie z posłem A. Ostrowskim),
– Łódź – Teatr Muzyczny („Ten piękny wspaniały świat”),
– Płock,
– Łódź – Centrum Muzeum Włókiennictwa, Ogród Botaniczny.

Wycieczki wielodniowe:

– Zamki Kielecczyzny,
– Kotlina Kłodzka,
– Jura Krakowsko-Częstochowska,
– Ziemia Rzeszowska,
– Zabytki Krakowa + spektakl Teatru Bagatela,
– Kresy polskie,
– Karkonosze,
– Ziemia Opolska,
– Bydgoszcz i okolice + spektakl teatralny „Krabat”,
– Biała Podlaska i okolice,
– Ziemia Szczecińska.

Organizacją wycieczek jednodniowych po terenie woj. łódzkiego zajmuje się też Koło Miłośników Podróży, dzięki któremu zwiedziliśmy:

– Termy w Kleszczowie,
– Termy + zamek w Uniejowie,
– Palmiarnię i Muzeum Fabryki w Łodzi,
– Sulejów – Podlasztorze,
– Witów – Sanktuarium,
– Łowicz, Nieborów (skansen wsi łowickiej).

Kontynuowane są zajęcia rekreacyjno-sportowe. Aerobik na basenie uprawia 7 grup ćwiczących, zaś na zajęcia pilatesu uczęszczają 3 grupy.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz Ośrodkiem Działań Artystycznych w Piotrkowie Tryb. nasi słuchacze spełniają się artystycznie biorąc udział w nieodpłatnych zajęciach z instruktorem w zakresie malarstwa, plastyki (decoupage i ceramika), fotografii, śpiewu chóralnego oraz teatru. Jesteśmy dumni z ich artystycznych dokonań.


Sukcesy odnoszą :

– w malarstwie – Jolanta Łopusiewicz, Józefa Maciołek, Czesław Kuźniak,

– w fotografii – Różą Lesińska, Stanisław Jakubczak, Alicja Petruzela, Teresa Adamus, Bożena Gęgotek, Grażyna Teodorczyk-Piejek, Dorota Nitecka,

– w teatrze „Boczny Tor” – Janina Franczak-Kujawska, Barbara Sakowicz-Zyśk, Elżbieta Opaczyńska, Joanna Świstak, Zofia Stokowska, Jadwiga Zapała,

– w zespole wokalnym „Ewki” – Bogusława Szczegielniak, Elżbieta Kłos, Hanna Tazbir, Jadwiga Drożdżał, Anna Jędrzejczyk, Barbara Sadurska, Regina Nawarycz, Bożena Gęgotek, Alicja Kobos,

w kabarecie „Trzeciaki” – Wiesława Kalisiak, Hanna Tazbir, Jadwiga Drożdżał, Teresa Ubrych, Maria Jędrzejczak, Iwona Dworzyńska, Józef Rusin, Barbara Sadurska, Gabriela Biegała,

– w warsztatach plastycznych (decoupage i ceramika) – Danuta Woźniak, Elżbieta Rusin, Elżbieta Bogucka, Teresa Frankowska, Elżbieta Andrzejewska, Alicja Polewczyk, Alicja Petruzela, Maria Pacześ, Wiesława Myziołek.

Prace plastyczne naszych koleżanek są przekazywane na sprzedaż, z której dochód jest przeznaczany na cele charytatywne. Danuta Woźniak od lat chętnie wykonuje własnoręcznie na rzecz UTW piękne kartki świąteczne, wysyłane zaprzyjaźnionym instytucjom, a także zaproszenia na nasze imprezy.


Staramy się dokumentować wszystkie ważne wydarzenia z życia UTW w formie „Kroniki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piotrkowie Tryb.”. Tę bardzo kolorową księgę, stanowiącą wizytówkę Stowarzyszenia, tworzy obecnie utalentowana plastycznie słuchaczka Bogumiła Bystrzycka; w latach 2012-2014 partnerowała jej Danuta Woźniak.

Dzięki współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji bierzemy udział w rajdach nordic walking, przy okazji zwiedzając najpiękniejsze okolice Piotrkowa Trybunalskiego. Spacery te służą zdrowiu, a przy okazji sprawiają uczestnikom wiele radości.

Cieszy nas, że powstała w grudniu 2010 roku strona internetowa UTW rozwija się, stanowiąc źródło bieżącej informacji dla słuchaczy, a także dostarczająca zainteresowanym wiedzy o naszym Stowarzyszeniu.

Stowarzyszenie UTW z roku na rok rozszerza i doskonali swoją działalność. Pomocny w tym jest udział w szkoleniach i konferencjach. Byliśmy na warszawskich Kongresach Uniwersytetów Trzeciego Wieku (I Kongres – dnia 19.03.2012r., II Kongres – dnia 30.03.2014r.).

Uczestniczyliśmy w konferencjach:

– 26.04.2012r. – „Aktywizacja osób 50+ Medialny wizerunek osoby po pięćdziesiątce.”,
– 14-16.10.2014r. – „Systemy zarządzania zasobami ludzkimi w praktyce. Skuteczna komunikacja społeczna. Techniki panowania nad stresem”.
.
Dnia 15.12.2014r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie nasza delegatka – Prezes Janina Franczak-Kujawska wzięła udział w II Ogólnopolskiej Konferencji „UTW wobec wyzwań polityki senioralnej” z której przywiozła osobistą dedykację Anny Komorowskiej.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Tryb. zabiega o to, aby nasze miasto stało się dla żyjących w nim seniorów jak najbardziej przyjazną przestrzenią. 30.12.2014r. wystąpiliśmy do Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o rozpoczęcie działań organizacyjno-prawnych w celu powołania przez Radę Miasta Rady Seniorów.
Decyzją Zarządu UTW (pismo z dnia 26.09.2014r.) kandydatura Prezes Zarządu Janiny Franczak–Kujawskiej została zgłoszona do organizowanego w Warszawie Parlamentu Seniorów.

Czas biegnie. Przed nami kolejne wyzwanie – organizacja obchodów jubileuszu 10-lecia istnienia naszego Stowarzyszenia. Tak, to już tyle lat…

Opracowała: Anna Zimmer

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia UTW w Piotrkowie Trybunalskim


20 stycznia 2016 roku UTW obchodził uroczyście 10-lecie swego istnienia. Impreza odbyła się w MOK w pięknej oprawie artystycznej. Zorganizowano wystawę prac plastycznych i fotograficznych. Zaszczycili nas swoją obecnością:
– Prezydent Miasta i przewodniczący Rady Miasta oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego,
– władze Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach,
– pierwszy honorowy  członek UTW dr hab. Mariusz Plich,
– oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych UTW z Radomska, Bełchatowa, Opoczna i Tomaszowa Mazowieckiego.

Jubileusz uświetnił występ Kapeli „Spod  Dębu” oraz zespołu  wokalnego „Ewki” Ośrodka Edukacji Artystycznej.

Działalność UTW w latach 2016-2021

W każdym roku akademickim było zapisanych 250-300 członków, w tym około 90% to kobiety, a 30-35 % członków posiadało wyższe wykształcenie.

Wykłady

W  latach  2016-2020 odbyły się 72 wykłady o bardzo różnorodnej tematyce np. historia Polski i regionu, geografia, przyroda, zdrowie, psychologia, religie, literatura, sztuka, bezpieczeństwo oraz inne  różne np. dlaczego warto korzystać ze współczesnych zdobyczy techniki. Wybrane i najciekawsze wykłady: manipulacje makiawelizmu, zima w lesie, poezja Wł. Broniewskiego, twórczość J.I. Kraszewskiego, kolory za kołem podbiegunowym, jak dbać o zdrowie i urodę.

Zajęcia fakultatywne

Słuchacze uczestniczyli  w następujących zajęciach:

-sportowe: aerobik na basenie i sali gimnastycznej, tenis stołowy, joga, Nordic Walking, rajdy rowerowe,   
– kursy języka angielskiego /podstawowy i zaawansowany,  
– kurs komputerowy.


Działały Koła: Miłośników Książki i Biblioteka, Miłośników Podróży /Podróżnik/,  Historyczne, Kulinarne, Hobbystek/rękodzieło/, Klub Liryka Jesieni, koła fotograficzne Foto – Pasjonaci i Foto- UTW

Turystyka

Nasi słuchacze chętnie korzystają z wycieczek turystyczno-krajoznawczych. Ogromna większość/ponad 80%/ wyraziło chęć zwiedzania bliższych i dalszych okolic kraju. Dużą rolę odgrywał fakt, iż wycieczki są dotowane przez UTW, Urząd Miasta i PFRON /dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności/ a więc nie są drogie.


W latach 2016-2020 zorganizowano:

–  20 wycieczek jednodniowych do: Ogrodzieńca, Złotej Góry, Warszawy, Wrocławia, Kielc, Sandomierza, Łodzi, Kluczborka, Byczyny, Tomaszowa Maz. i okolicy, Krakowa,  Otrębusów i Stawisk, Gliwic oraz Pszczyny,
–  17 wycieczek kilkudniowych do: Krakowa i Ojcowskiego Parku Narodowego, Tarnowa i Bochni, Białegostoku, Tykocina i Drohiczyna, Poznania, Rogalina, Biskupina, Gniezna i Kórnika, Elbląga i Gdańska oraz na Warmię i  Mazury, w Bieszczady, w Sudety i Tatry.

Działalność kulturalna

Organizowane były wyjazdy do Łodzi do: Teatru Wielkiego, Teatru Muzycznego, Teatru Jaracza i Filharmonii. Byliśmy na koncercie Chóru Aleksandrowa, operetki z Kijowa, ludowego zespołu z Gruzji oraz na koncertach noworocznych. W siedzibach Zespołów Pieśni i Tańca Mazowsze i Śląsk obejrzeliśmy piękne spektakle tych zespołów. Korzystamy też z przedstawień i koncertów, które organizowane są w Miejskim Ośrodku Kultury.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczno–Kulturalnym ETHNOS w Łodzi zorganizowano wyjazdy na spektakle: Umrzeć z tęsknoty – najpiękniejsze pieśni żydowskie, Pieśni i romanse cygańskie, operę Madame Butterfly, musical Skrzypek na dachu. Braliśmy aktywnie udział w przeglądach, plenerach, warsztatach, konkursach, wystawach i forach dyskusyjnych organizowanych w ramach programu ŁDK Przystanek 60+ Wojewódzki  Przegląd Twórczości Dojrzałej.

Poniedziałek z filmem

Słuchacze UTW chętnie brali udział w poniedziałkowych seansach filmowych w kinie Helios, które organizowane były przez Barbarę Sakowicz-Zyśk i Jolantę Biłek. Seanse te były organizowane tylko dla UTW po atrakcyjnych cenach. W latach 2016-2020 obejrzeliśmy około 30 filmów np. Ostatnia rodzinaMaria Skłodowska-Curie, PiłsudskiSztuka kochaniaBoska FlorencePowidokiMałżeńskie porachunki, Listy do M. itd.

Działalność sportowo-rekreacyjna

Stowarzyszenie UTW w statucie ma za zadanie dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną swoich słuchaczy, którzy mogą uczestniczyć w: zajęciach areobiku na basenie i w sali gimnastycznej, tenisa stołowego, jogi, w rajdach rowerowych, oraz w spacerach z kijkami. Nasi słuchacze brali udział w licznych zawodach, konkursach i olimpiadach seniorów odnosząc duże sukcesy. Największą imprezą dla seniorów jest olimpiada w Łazach „Trzeci wiek na start”. W 2020 roku olimpiada odbyła się na stadionie w Chorzowie. W zawodach łącznie wzięło udział 35 osób zdobywając wiele medali i miejsc punktowanych (brązowy: medal w biegu na 60m –Adam Knopik, pchnięciu kulą – Janusz Starostka, strzelanie z pistoletu pneumatycznego – Helena Starostka). W listopadzie 2019 roku odbyły się zawody pływackie zorganizowane przez WOPR w Łodzi, w których 3 nasze słuchaczki uzyskały dobre wyniki. Również w 2019 roku odbyły się zawody sportowe w Radomsku pod hasłem „Zdrowy Senior”. Drużyna z naszego UTW zajęła I miejsce. Liderka Grupy Sportowej – Teresa Frankowska  startowała w Turnieju Łuczniczymi i zdobyła wyróżnienie. Organizowane są wyjazdy do Term w Uniejowie, które cieszą się dużym powodzeniem.

Nagrody i wyróżnienia za działalność artystyczną

Stowarzyszenie UTW aktywnie włączyło się w obchody 800 – lecia Piotrkowa Trybunalskiego. Zorganizowano dwa projekty: Piknik Integracyjny i Stoisko na Rynku Starego Miasta- Jesień Życia z UTW (prezentowane były prace Koła Hobbystek oraz zdjęcia wykonane przez członków koła fotograficznego w ramach konkursu „Piotrków –Nasze Miasto”)

Osiągnięcia członków UTW – fotografia, literatura

Słuchacze UTW brali udział w  licznych wystawach i konkursach fotograficznych zdobywając nagrody i wyróżnienia np.: „Cały Piotrków w kwiatach” – Teresa Adamus, Bożena Gęgotek, Dorota Nitecka, Alicja Petruzela ; „Portrety” – Bożena Gęgotek, Ewa Bujacz, Barbara Frańczak, Róża  Lesińska ; „Ziemia Piotrkowska –moja mała ojczyzna w obiektywie” – Grand Prix –  Grażyna Teodorczyk–Piejek, wyróżnienie Stanisław Jakubczak ; „Piękno Ziemi Łódzkiej” – wyróżnienie Bożena Gęgotek

W ramach programu „Przystanek 60+” Łódzkiego Domu Kultury nasi słuchacze uczestniczyli w konkursie literackim zdobywając nagrody: poezja – Nina Stępień, proza – Elżbieta Andrzejewska. Prezes Stowarzyszenia Janina Franczak Kujawska za aktywację seniorów otrzymała tytuł Lider Grupy Senioralnej 2019rok, a Wanda Michalska tytuł Senior Roku 2018.

Działalność integracyjno-towarzyska

Piknik

W czerwcu na zakończenie każdego roku akademickiego organizowane są pikniki integracyjne, do roku 2019 odbywały się na Wierzejach „Pod Lipami”. Spotkania cieszą się dużą popularnością wśród naszych słuchaczy, gościmy zawsze zaprzyjaźnione UTW z Radomska, Opoczna, Bełchatowa i Tomaszowa Maz. Uczestnicy bawią się oglądając występy artystyczne i zawody sportowe. Zabawa trwa kilka godzin są śpiewy, tańce, wspólny posiłek i wspominanie minionego roku. W 2020 roku piknik miał odbyć się na Polance w ośrodku Dresso, ale pandemia uniemożliwiła nam organizację spotkania i wspólną zabawę.

Wigilia

Spotkania opłatkowe odbywają się w sali bankietowej w świątecznej, miłej atmosferze przy tradycyjnych potrawach wigilijnych, wspólnym śpiewaniu kolęd i składaniu sobie życzeń świątecznych i noworocznych. Spotkania te są szczególnie cenne dla osób samotnych, a tych jest dużo w naszej społeczności. Niestety w tym trudnym 2020 rok nie mogliśmy się spotkać.

Zabawy karnawałowa, Andrzejki, Święto Kobiet

Seniorzy lubią i umieją się  bawić, bez względu na wiek i kondycję biorą chętnie udział w zabawach, gdzie są występy artystyczne, jest muzyka, taniec, żart i dobre jedzenie.

Refleksje

W ciągu 15 lat swego istnienia UTW chlubnie zapisał się w historii Piotrkowa Trybunalskiego. Dla wielu osób to dobrodziejstwo, które dokonało rewolucji w ich życiu. Nie podejrzewali, że mogą odkryć w sobie pokłady energii, aktywności i talentów. Udział w UTW pozwala spojrzeć na siebie inaczej – już nie jestem starszą panią, której wiele „nie przystoi”, lecz aktywną seniorką, która tańczy, śpiewa, pływa, jeździ do teatru, chodzi do kina, maluje, fotografuje, maszeruje z kijkami, zwiedza Polskę, dba o swoje zdrowie i biega na spotkania i wykłady. Współczesny senior nie boi się nowoczesnych wyzwań – opanował komputer, uczy się języka angielskiego i aktywnie spędza czas.

Mamy szczęście do świetnych ludzi lubiących pracę społeczną, którzy tworzą Zarząd i poświęcają swój czas i siły dla innych.

Pandemia a działalność UTW/ marzec2020 – luty 2021 rok /

Zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami władz państwowych, w marcu 2020 roku działalność szkół, stowarzyszeń została zawieszona. 30września 2020 roku spotkaliśmy się na uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2020-2021 i niestety musieliśmy zawiesić naszą działalność. Liczymy, że może już wiosną będziemy mogli się znów spotykać.

Luty 2021 rok
Opracowała: Urszula Goska

Przewiń na górę